Geluid

Geluidshinder is een maatschappelijk probleem. Ongeveer een kwart van de bevolking zegt ernstige hinder te ondervinden van het wegverkeer. Het grote verkeersaanbod en de grote mate van verstedelijking leiden in de toekomst tot alsmaar meer overlas. Bronmaatregelen bieden hierin de uitkomst. Daarom produceert APE asfaltmengsels die een langere levensduur combineren met een hoog geluidsreducerend vermogen: Micropave en Nobelpave. Toepassing van deze deklagen kan het geluid zelfs bij lage snelheden met meer dan de helft reduceren.

Vervorming

Transport over de weg of op bedrijfsterreinen zijn transportvormen die de onder grond vaak extreem belasten, met spoorvorming, ribbelvorming en gaten in het asfalt als gevolg. Om overlast te voorkomen bij herstelwerkzaamheden produceert APE diverse hoogstabiele asfaltmengsels. Te weten: EME, Scorepave, Toppave en Combipave.

Een asfaltconstructie die is opgebouwd met deze producten kent een veel langere levensduur dan andere constructies. Daarnaast kan de constructie door toepassing van deze mengsels vloeistofdicht worden uitgevoerd.

Zwaarbelast

Door het toenemende aantal vrachtwagens worden de wegen steeds zwaarder belast. Maar ook super single banden, hogere bandenspanning, hogere aslasten en lange files zorgen voor een extra belasting van de weg. Dit leidt ertoe dat de totaal benodigde asfaltdikte steeds verder toeneemt. APE produceert EME-asfalt waarmee het mogelijk is om hierop 25% te reduceren, zonder dat dit ten kost gaat van de levensduur of andere constructieve eigenschappen. Deze reductie scheelt tijd bij de aanleg en is daarmee gelijktijdig een kostenbesparing.

Onderhoud

Scheurvorming in asfalt is één van de meest voorkomende schadebeelden op de Nederlandse wegen. Het ontstaan van scheurvorming kan verschillende oorzaken hebben, zoals overbelasting, verzakkingen van de ondergrond of de aanwezigheid van een betonnen weg onder het asfalt. APE produceert Interpave, een scheurremmend zandasfalt dat scheurvorming vanuit de onderlagen tegen gaat. Interpave maakt het mogelijk om een gescheurde verharding te overlagen.

Kiest u voor een conservering van de asfaltweg, dan kiest u voor een oppervlaktebehandeling. Een snelle en goedkope onderhoudsmaatregel die het groot onderhoud van de weg uitstelt. APE levert alle grondstoffen om de oppervlaktebehandeling uit te kunnen voeren.

Decoratief

Asfalt hoeft niet langer zwart te zijn. Zo vindt ook APE. Met behulp van hedendaagse technieken produceert APE hoogwaardig asfalt in vele kleuren en/of met diverse motieven. Hierdoor is  de toepassing van gekleurd asfalt niet alleen financieel aantrekkelijker, maar het brede kleurspectrum dat binnen ons bereik ligt, ook kleurvaster. Gekleurd asfalt kan gebruikt worden voor het maken van motieven in de asfaltverharding.

Milieuvriendelijk

De uitstoot van broeikasgassen in de wereld is groot. Ook ons land heeft zich via het Kyoto-verdrag en in Europees verband verplicht om de uitstoot van CO2 in de lucht terug te dringen. APE levert hierin een bijdrage met het produceren van Ecopave.

Met het toepassen van Ecopave wordt een actieve bijdrage geleverd aan de verbetering van milieu:

  • opname CO2 door de koolzaadplanten
  • minder energieverbruik door lagere productietemperatuur
  • minder CO2 uitstoot door lagere productietemperatuur
  • vermindering van de geluidshinder die wordt veroorzaakt door het wegverkeer

Veiligheid

Het vergroten van de veiligheid van de weggebruiker kan op diverse manieren. APE produceert twee verschillende asfaltsoorten die hier een bijdrage aan leveren.

  • Vergroten aanvangsstroefheid: bij iedereen bekend zijn de borden: nieuw wegdek, langere remweg. Als het aan APE ligt hoeven deze borden niet meer te worden geplaatst. Door toevoeging van Habrosplit aan de asfaltdeklagen wordt de aanvangsstroefheid vergroot. Hierdoor is het niet meer nodig om af te strooien met zand waardoor ook de belijning direct na asfalteren kan worden aangebracht.
  • Bermversteviging: wegen in buitengebieden zijn vaak smal. Het verkeer rijdt daardoor regelmatig door de berm, met als gevolg kuilen en gaten. De kans op verkeersongevallen neemt hierdoor toe. APE produceert Bermpave, een open asfaltmengsel voor versteviging van de bermen. Door het aanbrengen van een laag grond op de Bermpave wordt de weg visueel niet breder.

Innovatie

Een noviteit op het gebied van asfalt is afrolbaar asfal genaamd Rollpave. APE produceert dit asfalt dat is ontwikkeld door Dura Vermeer BV. Kant-en-klaar asfalt op een rol dat op een winterdag en een koude nacht verwerkt kan worden, wat betekent dat de wegbeheerder in de toekomst met een ander onderhoudspatroon te maken kan krijgen. In combinatie met de snelheid van aanbrengen resulteert dit in minder opstoppingen en afzettingen.

Een andere recente ontwikkeling is het vergroten van de aanvangsstroefheid van een nieuw wegdek door toevoeging van Habrosplit. Door de toevoeging is het niet langer nodig om na het asfalteren af te strooien om de remweg van de weggebruiker binnen de normering te houden. Het niet afstrooien van de weg heeft als bijkomend voordeel dat de belijning direct aangebracht kan worden.

Sportvelden

Afhankelijk van de speltechnische, gebruikstechnische of de onderhoudstechnische eisen wordt gekozen voor het gewenste type verharding voor sportvelden. Asfalt kan worden toegepast als deklaag, maar ook als tussen- en onderlaag. APE produceert voor de onder- en tussenlagen waterdoorlatend dicht asfaltbeton (DAB) of een waterdoorlatend zeer open asfaltbeton (ZOAB).